Kostedeweg 10
7251 MZ  Vorden

Tel: 0575-559223
Mob: 06-10886627
  Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Party Service Achterhoek gedeponeerd bij de kamer van koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer  08119264


ARTIKEL 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Party Service Achterhoek, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
 
ARTIKEL 2 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco's, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Service Achterhoek aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 
ARTIKEL 3 Partygoederen
1. Zodra Party Service Achterhoek de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en - indien mogelijk - in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Party Service Achterhoek is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
3. Het is mogelijk om de partygoederen vuil te retourneren onder de volgende voorwaarden:
· glazen, kommen, koppen dienen uitgeveegd te zijn en ondersteboven in de juiste
kratten geplaatst te zijn;
· borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn;
· afval en etensresten dienen zich niet in c.q. op de goederen te bevinden.
Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag voor het afwassen gerekend worden. De toeslag bedraagt 15% van de huursom, met een minimum van € 25,--
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
5. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
6. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.
 
ARTIKEL 4 Tenten
1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Party Service Achterhoek mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Party Service Achterhoek voor eventuele aanspraken van derden.
2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Party Service Achterhoek hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Party Service Achterhoek een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
6. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Party Service Achterhoek verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder.
7. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Party Service Achterhoek niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Party Service Achterhoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
8. Party Service Achterhoek is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.
9. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
10. De locatie moet vanaf ’s ochtend 09.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
11. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.
 
ARTIKEL 5 Schade en schadevergoeding
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Party Service Achterhoek.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Party Service Achterhoek worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Party Service Achterhoek is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Party Service Achterhoek onmiddellijk op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Party Service Achterhoek te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Party Service Achterhoek aan huurder worden terugbetaald. Party Service Achterhoek is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Party Service Achterhoek dan wel aan de bevindingen van de door Party Service Achterhoek ingeschakelde expert. Indien Party Service Achterhoek de schade beneden de € 650,-begroot, zal de expertise door Party Service Achterhoek zelf worden verricht.
 
ARTIKEL 6 Betalingscondities
1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Party Service Achterhoek aangegeven rekeningnummer en in een door Party Service Achterhoek aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Party Service Achterhoek aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder. Bij een orderbedrag kleiner dan € 50,-- exclusief B.T.W. wordt voor het betalen op rekening € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.
2. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 
ARTIKEL 7 Weersinvloeden
1. Party Service Achterhoek behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische
omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Party Service
Achterhoek, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de
huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 8 Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Indien Party Service Achterhoek door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Party Service Achterhoek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Party Service Achterhoek afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Party Service Achterhoek zijn ingeschakeld.
 
ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid
1. Party Service Achterhoek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. Party Service Achterhoek is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3. Indien Party Service Achterhoek op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Party Service Achterhoek niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
4. In die gevallen waarin Party Service Achterhoek aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart Party Service Achterhoek tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 10 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten welke door Party Service Achterhoek worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Party Service Achterhoek in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Party Service Achterhoek verschuldigd.